disclaimer

Door deze website te gebruiken, accepteert u hierbij deze gebruiksvoorwaarden.

Ondanks de constante zorg en aandacht kan Brown consultancy niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links en bestanden die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Brown consultancy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo´n link.

Brown consultancy kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Brown consultancy sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van onze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Brown consultancy behoudt zich het recht voor om u de toestemming te onteggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Elk geschil met betrekking tot deze website zal vallen onder de Nederlandse wetgeving en zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van het bevoegde gerechtshof in Nederland.